Klauzula informacyjna na potrzeby Programu Praktyk i Staży

Naciśnięcie przycisku „Wyślij” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z poniższym opisem.

 

Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (Program Praktyk i Staży)

Przesłanie do FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, adres ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz, Twoich danych osobowych zawartych w aplikacji stanowi zgodę na umieszczenie ich w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacji do Programu Praktyk i Staży w Grupie FAKRO* (więcej informacji o spółkach z Grupy FAKRO znajduje się poniżej).

Masz prawo do wycofania zgody w każdym czasie poprzez adres e-mail: praca@fakro.pl lub iod@fakro.pl bądź pisemnie na adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest FAKRO Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110248, numer NIP 7341001487, numer REGON 490008737, o kapitale zakładowym 306 318 500,00 zł (dalej „My”). Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie, na adres: FAKRO Sp. z o.o., ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz,
 • mailowo, na adres: praca@fakro.pl. 

Inspektor Danych Osobowych

Ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie, na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz,
 • mailowo: iod@fakro.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. umieszczenia Twoich dokumentów aplikacyjnych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom do Programu Praktyk i Staży w Grupie FAKRO* – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy/porozumienia na odbycie praktyki lub stażu (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO
 2. umożliwienia prowadzenia rekrutacji przez spółki z Grupy FAKRO* na podstawie Twoich dokumentów aplikacyjnych umieszczonych w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom do Programu Praktyk i Staży w Grupie FAKRO* – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy, art. 6 ust. 1 b. RODO
 3. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora Twoich danych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu obrony swych praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 f. RODO.

Ponadto w razie uwzględnienia Twojej kandydatury w ramach rekrutacji do Programu Praktyk i Staży w celu:

 1. weryfikacji Twoich kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości przeprowadzenia weryfikacji kandydatów oraz określenie warunków ewentualnej współpracy.
 2. jeśli wyrazisz zgodę i spełnisz kryteria określone w rekrutacji do Programu Praktyk i Staży w Grupie FAKRO*, Administrator udostępni Twoje dane aplikacyjne do innej spółki z Grupy FAKRO*, która będzie Administratorem Twoich danych osobowych. Podstawą prawną udostępnienia jest umowa Administratora oraz spółek z Grupy FAKRO* polegająca na efektywnym zarządzaniu Programem Praktyk i Staży w Grupie FAKRO*.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres praktyki/ stażu lub dłużej, jak przewidują odrębne przepisy prawa (m.in. uopdof). Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora Twoich danych. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 4. Każdą z wyrażonych zgód możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody możliwe jest drogą pisemną na adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, lub elektroniczną na adres e-mail: praca@fakro.pl oraz iod@fakro.pl. 
 5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 7. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w celu umieszczenia ich w bazie rekrutacyjnej służącej rekrutacjom do Programu Praktyk i Staży w Grupie FAKRO* jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury w Programie. W zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ich podanie w Twojej aplikacji jest dobrowolne. 

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Twoje dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.
 2. Grupa FAKRO* zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

 

*Informacje dodatkowe o spółkach z Grupy FAKRO:

Dokumenty aplikacyjne są przekazywane spółkom z Grupy FAKRO, jeśli spełnią kryteria określone w rekrutacji do Programu Praktyk i Staży w Grupie FAKRO. Jeśli w takim przypadku dojdzie do udostępnienia przez Administratora danych aplikacyjnych do innej spółki z Grupy FAKRO, wówczas Administratorem danych osobowych kandydata będzie ta spółka, a dane kandydata będą przetwarzane na zasadach określonych powyżej w pkt. 3 - 8. Tożsamość konkretnej spółki z Grupy FAKRO, która przetwarzać będzie dane osobowe kandydata, będzie każdorazowo wskazana w ramach kontaktu nawiązywanego z kandydatem w procesie rekrutacyjnym do Programu Praktyk i Staży. Jednocześnie informujemy, że Grupa FAKRO obejmuje następujące spółki:


FAKRO Sp. z o.o. (ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz),
FAKRO PP Sp. z o.o. (ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz),
FAKRO GP Sp. z o.o. (ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz),
FAKRO WDF Sp. z o.o. (ul. W. Polskiego 3, 39-300 Mielec),
STOLART Sp. z o.o. (Dobra 508, 34-642 Dobra),
FLORAD Sp. z o.o. (Podłopień 261, 34-650 Tymbark),
KRONMAT Sp. z o.o. (ul. Węgierska 146c, 33-300 Nowy Sącz),
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE Sp. z o.o. (ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz),
FUNDACJA POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI (ul. Węgierska 146c, 33-300 Nowy Sącz)