REGULAMIN KONKURSU

Stworzone dla Ciebie

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsze zasady konkursu (zwane dalej „zasadami”) określają zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Stworzone dla Ciebie”.

2. Organizatorem konkursu jest FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110248, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Niniejszy regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i osób biorących udział w konkursie (dalej zwanych „Uczestnikami”), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników.

4. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem Internetu – na profilu Organizatora FAKROPolska (zwany dalej „Profil”)  w serwisie społecznościowym Instagram (zwany dalej: „Instagram”), na terenie Polski.

5. Uczestnikiem konkursu może być osoba spełniająca wymogi konkursu określone w Regulaminie.

6. Laureatem jest osoba, której przyznana została nagroda w Konkursie zgodnie z § 5 Regulaminu.

7. Konkurs, organizowany za pośrednictwem profilu Organizatora, nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za konkurs. Wszelkie reklamacje i pytania dotyczące konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia serwisu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko serwisowi Instagram roszczenie związane z konkursem.

 

§2

Przebieg konkursu

Konkurs trwa od 3.06.2022 do 31.08.2022, w tym czasie należy wykonać i opublikować na swoim profilu na Instagramie pracę konkursową w opcji I lub opcji II określonej szczegółowo w § 4 ust. 2. Dla zachowania terminu zgłoszenia do Konkursu decydująca jest data publikacji pracy konkursowej w serwisie Instagram. Lista Laureatów zostanie opublikowana do dnia 12.09.2022 na profilu Organizatora na Instagramie.

 

§3

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywny profil w serwisie Instagram, obserwująca profil @FAKROPolska.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele spółek wchodzących w skład Grupy FAKRO, a także członkowie ich najbliższej rodziny (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go.

 

§4

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi opublikować na swoim profilu na Instagramie w okresie trwania konkursu pracę konkursową w opcji I lub opcji II.
 2. Praca konkursowa zawiera następujące elementy:
 1. Opcja I
 • zdjęcie w postaci postu, które przedstawia okno FAKRO i roletę FAKRO ,
 • oznaczenie profilu @fakropolska jako osoby na zdjęciu (nie jako współpracy) oraz otagowanie postu #fakro #oknafakro #oknairolety #stworzonedlasiebie,
 • w poście należy odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego uważasz, że okno FAKRO i roleta FAKRO są stworzone dla Ciebie?”.

 

 1. Opcja II
 • film w postaci rolki, który przedstawia okno FAKRO i roletę FAKRO,
 • oznaczenie profilu @fakropolska jako osoby w filmie (nie jako współpracy) oraz otagowanie rolki #fakro #oknafakro #oknairolety #stworzonedlasiebie,
 • w filmie należy odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego uważasz, że okno FAKRO i roleta FAKRO są stworzone dla Ciebie?”.

3. Każda praca konkursowa, spełniająca warunki niniejszego regulaminu podlega ocenie Komisji Konkursowej i daje szansę na wygraną w konkursie.

4. W czasie trwania konkursu Uczestnik może opublikować dowolną liczbę spełniających wymogi konkursu prac konkursowych.

5. Uczestnik oświadcza, że praca konkursowa stanowi przejaw jego oryginalnej twórczości. Uczestnik oświadcza, że publikacja pracy konkursowej jest pierwszą publikacją dzieła, ma prawa do wszelkich elementów opublikowanej pracy, posiada zgody na publikacje wizerunków wszelkich osób znajdujących się na pracy konkursowej oraz właścicieli obiektów, w których wykonane zostały zdjęcia zawarte w pracy konkursowej.

6. Z chwilą odebrania nagrody Laureat udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z nagrodzonej pracy konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym w szczególności techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
7. W wypadku naruszenia praw autorskich, bądź praw związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za popełniony czyn oraz zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej i zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.

8. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator może zadecydować o wykluczeniu Uczestnika z udziału w konkursie.

 

§5

Zasady przyznawania nagród w Konkursie

1. Nagrody w konkursie będą przyznawane Laureatom za miejsca od 1 do 10:

 • I miejsce:             karta podarunkowa 2000zł do platformy Allegro
 • II miejsce:           karta podarunkowa 1000zł do platformy Allegro
 • III miejsce:          karta podarunkowa 500zł do platformy Allegro
 • IV miejsce:          karta podarunkowa 250zł do platformy Allegro
 • V miejsce:           karta podarunkowa 250zł do platformy Allegro
 • VI miejsce:          karta podarunkowa 100zł do platformy Allegro
 • VII miejsce:         karta podarunkowa 100zł do platformy Allegro
 • VIII miejsce:       karta podarunkowa 100zł do platformy Allegro
 • IX miejsce:          karta podarunkowa 100zł do platformy Allegro
 • X miejsce:           karta podarunkowa 100zł do platformy Allegro

Spośród wszystkich prac konkursowych, Komisja Konkursowa wybierze te, które w  najbardziej kreatywny i trafny sposób ujmują tematykę Konkursu.

2. W skład Komisji Konkursowej, dokonującej oceny prac i wyboru Laureatów, wchodzi trzech przedstawicieli Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej ilości nagród, jeśli ilość nadesłanych zgłoszeń będzie mniejsza niż ilość przewidzianych nagród lub nadesłane zgłoszenia nie będą spełniały regulaminowych założeń.

4. O wygranej w konkursie oraz o sposobie wydania nagrody, Organizator poinformuje Laureatów za pośrednictwem prywatnej wiadomości w serwisie Instagram, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. W wiadomości Organizator zwraca się do wyłonionych Laureatów, z prośbą o wskazanie swoich danych osobowych, takich jak:

- imię i nazwisko,

- adres mailowy (do korespondencji i przekazania nagrody),

- adres zamieszkania (do rozliczenia podatku).

5. W przypadku, gdy Laureat w ciągu 4 dni od daty wysłania wiadomości prywatnej od Organizatora, nie odeśle informacji zwrotnej z danymi z punktu 4, traci prawo do otrzymania nagrody.

6. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie przyznana w związku z pkt. 5 powyżej, nie zostaną wybrani dodatkowi Laureaci.

7. Nagroda zostanie dostarczona do Laureata w postaci wiadomości mailowej do maksymalnie 10 dni od daty przekazania przez Laureata danych określonych w pkt. 4 powyżej.

8. Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze, mogą być realizowane w terminie ważności karty podarunkowej i na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z niedoręczeniem nagrody, wynikającym z błędnego lub niepełnego podania przez Uczestnika konkursu adresu mailowego.

10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku konieczności zapłaty przez Laureata podatku dochodowego Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości zdobytej nagrody, niezbędną na pokrycie podatku związanego z wydaniem nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana przez Organizatora na poczet podatku dochodowego należnego od Nagrody.

 

§6

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje odnośnie przebiegu konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości prywatnej skierowanej do administratorów profilu FAKROPolska w terminie do 2 dni po ogłoszeniu wyników.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od jej złożenia Organizatorowi.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać nazwę konta na Instagramie, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony w sposób w jaki została przesłana reklamacja, w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji.

5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

 

§7

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Laureatów Konkursu jest FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej 144a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110248.

2. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem:

 • Listownie, na adres: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz,
 • Mailowo, na adres: promocja@fakro.pl.

3. Uczestnik może zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i może to zrobić:

 • Listownie, na adres: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz,
 • Mailowo, na adres: iod@fakro.pl.

4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie: wydanie nagrody Laureatowi i rozliczenie tego wydania oraz rozpatrzenie reklamacji i ewentualnych roszczeń.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników do celów uczestnictwa w konkursie jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

6. Dane osobowe Laureata konkursu podawane są dobrowolnie, jednakże są niezbędne do wydania i rozliczenia nagrody w konkursie.

7.  Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez FAKRO jego danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych Laureata które posiada Organizator oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych które są w posiadaniu Organizatora;
 • prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych – prawo przekazania danych, będących w posiadaniu Organizatora do innej organizacji;
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do sprzeciwu
 • Swoje prawa wymienione powyżej Uczestnik może realizować w każdym czasie, występując

z odpowiednim żądaniem.  Z żądaniami Uczestnik może wystąpić korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 3.

8. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników organom publicznym.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu przekazania wszystkich nagród oraz dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym, a także na czas rozpatrzenia reklamacji i roszczeń.

10. Organizator nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

 

§8

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.fakro.pl/promocje/stworzone-dla-ciebie-regulamin/

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarię środków komunikacyjnych w szczególności za funkcjonowanie serwisu Instagram oraz za funkcjonowanie sieci internetowej lub lokalnej, za pośrednictwem, których Uczestnicy biorą udział w konkursie.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad w regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

4. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru nagród.

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu w całości.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.