REGULAMIN KONKURSU „Wygraj prezent na Dzień Dziecka od FAKRO”

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsze Zasady Konkursu (zwane dalej „Zasadami”) określają zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wygraj prezent na Dzień Dziecka od FAKRO”.

2. Organizatorem Konkursu jest firma FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 144a, 33-300 Nowy Sącz, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110248, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Niniejszy Regulamin konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i osób biorących udział w konkursie (dalej zwanych „Uczestnikami”), reguluje zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników.

4. Konkurs organizowany będzie za pośrednictwem Internetu – na Fanpage'u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook (zwany dalej: „Serwis Facebook” lub „Facebook”), (zwany dalej „Fanpage) na terenie Polski.

5. Konkurs, organizowany za pośrednictwem Fanpage’a, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z Serwisem Facebook.

 

 

§2

Przebieg Konkursu

 

1. Konkurs rozpoczyna się wraz z opublikowaniem Postu na Fanpage`u w dniu 15.05.2023r. roku i trwa do 23.05.2023r. do godz. 23.59 czasu polskiego/strefa czasowa (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

2. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na Fanpage'u w formie komentarza pod postem konkursowym w dniu 24.05.2023r.

 

 

§3

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywny profil w Serwisie Facebook.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele spółek wchodzących w skład Grupy FAKRO, a także członkowie ich najbliższej rodziny (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

 

§4

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

1. Konkurs polega na opublikowaniu przez Uczestnika komentarza (zwanego dalej „Zgłoszeniem”) w formie tekstowej, pod Postem Konkursowym (zwanego dalej „Postem”), na fanpage'u Organizatora składającego się z następujących elementów:

 1. Odpowiedzi na pytanie konkursowe: ,,W jaki sposób jest zasilana roleta ARZ Solar?” a) słońcem b) wiatrem c) prądem
 2. Realizacji Zadania Konkursowego: „Narysuj obrazek przedstawiającego bohaterskiego żółwika FAKRO”.  

 2. Każde zamieszczone Zgłoszenie, spełniające warunki niniejszego Regulaminu podlega ocenie Komisji Konkursowej i daje szansę na wygraną w konkursie.

3. W czasie trwania konkursu Uczestnik może opublikować dowolną liczbę spełniających wymogi konkursu komentarzy, z jednego konta na Facebooku, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę.

4. Komisja Konkursowa może usunąć Zgłoszenia, które są obraźliwe, nie nawiązujące do tematu zadania konkursowego, naruszają prawa autorskie, „spam” czyli nadmiernej ilości zbędnych informacji (np. kopia komentarza już wcześniej wysłanego), jakiejkolwiek kampanii (społecznej, politycznej czy reklamowej), treści wulgarnych, obscenicznych, obraźliwych – niezależnie od formy publikacji (tekstowa, graficzna, dźwiękowa), również w formie skrótów lub te, co do których istnieje podejrzenie, że zostały zamieszczone z profilu fikcyjnego.

5. Z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik w ramach Postu udziela Organizatorowi przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;

b) wprowadzenie do obrotu;

c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

e) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu, jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

6. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

7. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, Organizator może zadecydować o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Konkursie i usunięciu opublikowanego przez niego zgłoszenia.

 

 

§5

Zasady przyznawania wyróżnień w Konkursie

 

1. W konkursie zostanie wyłonionych 10-ciu Laureatów którym zostanie przyznana nagroda w postaci zestawu: klocki COBI + maskotka żółwik.

Spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń, Komisja Konkursowa wybierze te, w których Uczestnicy udzielili poprawnej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, a następnie nagrodzi te Zgłoszenia, w których Zadanie Konkursowe według niej zostaną uznane za najbardziej kreatywne, pomysłowe i trafnie ujmujące tematykę.

2. Ilość nagród: 10 zestawów w skład których wchodzą klocki COBI oraz maskotka żółwik.

3. W skład Komisji Konkursowej, dokonującej wyboru zwycięzców wchodzi trzech przedstawicieli Działu Marketingu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej ilości nagród, jeśli ilość nadesłanych zgłoszeń będzie mniejsza niż ilość przewidzianych nagród lub nadesłane zgłoszenia nie będą spełniały regulaminowych założeń.

5. O wygranej w Konkursie oraz o sposobie wydania nagrody, Organizator poinformuje Laureatów Konkursu za pośrednictwem prywatnej wiadomości w Serwisie Facebook, w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu. W wiadomości Organizator zwraca się do Uczestnika, który został ogłoszony laureatem, z prośbą o wskazanie swoich danych osobowych, takich jak:

- imię i nazwisko,

- numer telefonu kontaktowego,

- adres doręczenia nagrody (na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

6. W przypadku, gdy Laureat w ciągu 4 dni od daty otrzymania wiadomości prywatnej od Organizatora, nie odeśle informacji zwrotnej z danymi z punktu 4, traci prawo do otrzymania nagrody.

7. Osoby nagrodzone w Konkursie są uprawnione, według swego uznania, do odmowy przyjęcia nagród.

8. W przypadku, gdy Laureat nie odeśle informacji zwrotnej z danymi z punktu 4 lub odmówi odebrania nagrody nie zostaną wybrani dodatkowi Laureaci.

9. Nagrody zostaną wydane zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku konieczności zapłaty przez Laureata podatku dochodowego Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości zdobytej nagrody, niezbędną na pokrycie podatku związanego z wydaniem Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana przez Organizatora na poczet podatku dochodowego należnego od Nagrody.

10. Organizator zastrzega, że nagroda zostanie dostarczona na koszt Organizatora w okresie maksymalnie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z niedoręczeniem nagrody, wynikającym z błędnego lub niepełnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Uczestnika Konkursu adresu do doręczenia Uczestnika Konkursu lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi Konkursu nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek innej przyczyny leżącej po stronie Uczestnika Konkursu. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

 

 

§6

Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem wiadomości prywatnej skierowanej do administratorów Fanpage'u FAKRO Polska w terminie do 2 dni po ogłoszeniu wyników.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od jej złożenia Organizatorowi.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Fanpage Uczestnika z którego została przesłana reklamacja, w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji.

5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 3 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

 

§7

Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej 144a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110248.

2. Uczestnik może skontaktować się z FAKRO:

 • Listownie, na adres: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz,
 • Mailowo, na adres: promocja@fakro.pl.

3. Uczestnik może zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i może to zrobić:

 • Listownie, na adres: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz,
 • Mailowo, na adres: iod@fakro.pl.

4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie umożliwienie Uczestnikowi udziału w konkursie (w tym to jest wyłonienia zwycięzców, wydania nagród, rozliczenie wydania nagród, rozpatrzenie reklamacji i ewentualnych roszczeń)

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników do celów uczestnictwa w konkursie jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

6. Dane osobowe Uczestnika konkursu podawane są dobrowolnie, jednakże są niezbędne do udziału w konkursu. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie w celu uczestnictwa w konkursu. W przypadku wycofania tej zgody Uczestnik nie bierze udziału w konkursu, a jego dane zostaną usunięte.

7.  Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez FAKRO jego danych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych Użytkownika które posiada Organizator oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych które są w posiadaniu Organizatora;
 • prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych – prawo przekazania danych, będących w posiadaniu Organizatora do innej organizacji;
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do sprzeciwu
 • Swoje prawa wymienione powyżej Uczestnik może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem. Z żądaniami Uczestnik może wystąpić korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 3.

8. Organizator może udostępniać dane osobowe Uczestnika w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi, które są niezbędne do prowadzenia działań związanych z konkursem. Działania będą wykonywane na zlecenie i w zakresie ściśle określonym przez Organizatora. Podmioty wykonujące te działania są zobowiązane do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które to Organizator weryfikuje. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników również organom publicznym.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania konkursu, a także po jej zakończeniu do czasu przekazania wszystkich nagród oraz dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym, a także na czas rozpatrzenia reklamacji i roszczeń.

10. Organizator nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

11. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

 

 

§8

Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej link do regulaminu

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za awarię środków komunikacyjnych w szczególności za funkcjonowanie portalu społecznościowego Facebook oraz za funkcjonowanie sieci internetowej lub lokalnej, za pośrednictwem, których Uczestnicy biorą udział w Konkursie.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych zasad w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru nagród.

5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu w całości.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

7. Niezastosowanie się Uczestnika Konkursu do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować usunięcie Uczestnika z Konkursu.