Informacja o Administratorze danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników promocji jest FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej 144a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110248.

2. Uczestnik może skontaktować się z FAKRO:

• Listownie, na adres: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz,

• Mailowo, na adres: promocja@fakro.pl.

3. Uczestnik może zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i może to zrobić

  • listownie, na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Kinga Nowobilska
FAKRO sp. z o.o.
ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz,

  • mailowo, na adres: iod@fakro.pl
  • telefonicznie: (18) 444 0 306

4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora będzie:

a) umożliwienie Uczestnikowi udziału w promocji (przelania zwrotów i ich rozliczenia, rozpatrzenia reklamacji i ewentualnych roszczeń).

b) umożliwienie korzystania z usług newsletterowych, na podstawie otrzymanej zgody.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników do celów uczestnictwa w promocji jest art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników, w celu otrzymywania informacji handlowych jest art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.).

6. Dane osobowe Uczestnika promocji podawane są dobrowolnie, jednakże są niezbędne do udziału w promocji.

7. Dane osobowe Uczestnika promocji podane podczas zapisania się do korzystania z usług newsletterowych będą przechowywane do czasu wycofania tej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

8. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez FAKRO jego danych:

• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych Użytkownika które posiada Organizator oraz uzyskania kopii danych osobowych;

• prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych które są w posiadaniu Organizatora;

• prawo usunięcia danych osobowych –w przypadku spełnienia określonych warunków;

• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych –w przypadku spełnienia określonych warunków;

• prawo do przeniesienia danych osobowych –prawo przekazania danych, będących w posiadaniu Organizatora do innej organizacji;

• prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;

• prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

• prawo do sprzeciwu

Swoje prawa wymienione powyżej Uczestnik może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem. Z żądaniami Uczestnik może wystąpić korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 3.

9. Organizator nie będzie udostępniać danych osobowych Uczestnika.

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji promocji przez czas trwania promocji, a także po jej zakończeniu do czasu przekazania wszystkich zwrotów oraz dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym, a także na czas rozpatrzenia reklamacji i roszczeń.

11. Organizator nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.