Zmiana parametrów okien dachowych

ZMIANA PARAMERTÓW OKIEN DACHOWYCH W WARUNKACH TECHNICZNYCH

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 31 grudnia 2020 roku nastąpiła zmiana przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi) w zakresie wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej okien i drzwi.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w nowo projektowanych budynkach od 31 grudnia 2020 roku, okna dachowe będą musiały spełniać nowe, bardziej restrykcyjne wymogi. Obecna dopuszczalna wartość współczynnika termoizolacyjności okien dachowych wynosi Uw= 1,1W/m2K.

Zgodnie z przepisami okna dachowe o współczynniki Uw= 1,1W/m2K lub lepszym będą stosowane w budynkach, dla których procedura uzyskania pozwolenia na budowę została wszczęta po 30 grudnia 2020 r.

Natomiast okna dachowe o parametrach obowiązujących do 30 grudnia 2020, tj. np. z Uw=1,3W/m2K zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) mogą być nadal stosowane w następujących sytuacjach :

„(…) jeżeli przed dniem 31grudnia 2020r. dla zamierzenia budowlanego:

  1. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, odrębny wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
  2. zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
  3. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno--budowlanego.

2. Przepis ust.1 stosuje się również w przypadku gdy wymagane jest sporządzenie projektu technicznego. (…)”.

oraz w sytuacji gdy temperatura pomieszczenia ogrzewanego jest mniejsza niż 16 stopni Celsjusza *

* Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.