Usytuowanie okien na dachu

Usytuowanie okien na dachu

Wysokość montażu okna

Bardzo ważną kwestią jest wybór wysokości zamontowania okien w połaci dachowej. Przepisy i instrukcje „wskazują” miejsce zamontowania okna dachowego na odpowiedniej wysokości od podłogi, tak aby optymalnie spełniało swoje funkcje.

 

W budynkach o kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość dolnej krawędzi okna otwieranego od podłogi powinna wynosić co najmniej 85 cm. Natomiast na kondygnacjach powyżej 25 m nad terenem odległość ta powinna wynosić nie mniej niż 110 cm (zgodnie z rozp. Ministerstwa Infrastruktury Dz. U. nr 75 poz. 690). Należy podkreślić, że im wyżej od podłogi będzie zamontowane okno tym lepsze będzie doświetlenie pomieszczenia. Zgodnie z normą DIN 5034-1 punkt 4.2.2a „górna krawędź przeźroczystej powierzchni okna (lub okien) powinna znajdować się co najmniej 220 cm nad podłogą”. Kolejną ważną kwestią jest wysokość montażu okien dachowych posiadających nawiewniki.

Wysokość montażu okna dachowego

 

 

Nawiewnik

Zgodnie z instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej nr 343/96 „...nawiewniki należy instalować na wysokości nie niższej niż 200 cm nad poziomem podłogi, licząc od dolnej krawędzi nawiewnika”. W oknach FAKRO nawiewnik umieszczony jest w górnej części ościeżnicy. Aby okno było zamontowane zgodnie z przepisami, górna krawędź okna powinna znajdować się na wysokości 220 cm. Zalecany montaż okien FAKRO (dolna krawędź okna) na poziomie 110 – 140 cm od podłogi spełnia wymagania stawiane przez przepisy oraz zapewnia bardzo dobre doświetlenie i gwarantuje kontakt wzrokowy z otoczeniem. Zastosowanie dolnej klamki w oknach FAKRO pozwala na komfortową obsługę prawidłowo zamontowanych okien. Montaż okien na tej wysokości umożliwia również umieszczenie standardowego grzejnika pod oknem oraz prawidłowe wykonanie szpalet, dzięki czemu zapewniona jest prawidłowa cyrkulacja powietrza w całej wnęce okiennej, która skutecznie ogranicza ryzyko wystąpienia kondensacji na oknie dachowym.

 

Usytuowanie okna w dachu

 

Decydując o umiejscowieniu okien dachowych musimy brać pod uwagę ważną regułę, w myśl której lepsze efekty oświetlenia uzyskamy stosując kilka mniejszych okien umieszczonych w różnych punktach dachu, niż przez zastosowanie jednego dużego okna.

Usytuowanie okna w dachu

 

Dobór wielkości okien

Okna dachowe dobierane są w zależności od:

  • powierzchni przeszklenia i rodzaju pomieszczenia - Prawidłowe doświetlenie pomieszczeń za pomocą światła naturalnego określa się stosunkiem powierzchni okna liczonej w świetle ościeżnicy, do powierzchni podłogi. W przypadku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek ten powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, przeznaczonym na cele gospodarcze — co najmniej 1:12.
  • kąta nachylenia dachu - Wysokość dobieranego okna zależy również od kąta pochylenia połaci dachowej. Im kąt nachylenia dachu jest mniejszy tym wysokość okna powinna być większa.
  • rozstawu krokwi - Okna dachowe wyposażone są w uniwersalne kątowniki, które umożliwiają montaż okien zarówno na łatach jak i na krokwiach. Przy wyborze sposobu montażu zaleca się uwzględnienie następujących sugestii. Rozmiar okna powinien uwzględniać rozstaw krokwi, ponieważ umożliwia to łatwy i szybki montaż oraz zapewnia stabilność konstrukcji i trwałość połączenia. Szybko, łatwo i trwale można zamontować okno na łatach, szczególnie wtedy gdy rozstaw krokwi jest większy niż szerokość okna.

 

Montaż na krokwiach

Montaż na krokwiach

Montaż na łatach

Montaż na łatach

 

Stosując montaż na łatach mamy możliwość przesuwania okna w poziomie w czasie montażu celem lepszego dopasowania miejsca zamontowania okna do profilu pokrycia dachowego. Montaż na krokwiach zalecany jest szczególnie przy wymianie starych okien na nowe w dachach już istniejących oraz jeżeli projektowane są duże rozmiary okien. W przypadku gdy szerokość okna jest większa od rozstawu między krokwiami, stosujemy wymiany w konstrukcji dachu. Belki poziome wymianu należy usytuować w odległości 30 – 50 cm od dolnej i górnej krawędzi okna. Umożliwi to prawidłowe wykonanie wewnętrznych szpalet okna (dolna prostopadle, a górna równolegle do podłogi).

 

Montaż na łatach

Montaż na łatach

Montaż na krokwiach

Montaż na krokwiach

Montaż na wymianach

Montaż na wymianach