KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WCHODZĄCYCH LUB WJEŻDŻAJĄCYCH NA TEREN FIRMY FAKRO PP SP. Z O.O. W NOWYM SĄCZU

 

Jeżeli odwiedził Pan/Pani naszą firmę — możemy być w posiadaniu Pana/Pani danych osobowych.

Jeśli został Pan/Pani poproszony/a o okazanie dowodu tożsamości, dowodu rejestracyjnego samochodu/przyczepy, celem wpisu lub samodzielne dokonanie wpisu w księgę ewidencyjną wyjść/wejść lub księgę ewidencyjną wjazdów/wyjazdów lub innych podobnych księgach ewidencyjnych — posiadamy Pana/Pani dane w zakresie ujętych w tych księgach. Posiadamy również Pana/Pani dane w postaci wizerunku w obszarze objętym prowadzonym przez nas monitoringiem wizyjnym.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy o:

 

 1. administratorze danych osobowych:

administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest FAKRO PP Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa — Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053360, numer NIP7342887530, numer REGON 492727063, o kapitale zakładowym 289 940 000 zł.

Może się Pan/Pani z nami skontaktować:

listownie, na adres: FAKRO PP Sp. z o.o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz, mailowo, na adres:  fakro@fakro.pl;

 1. inspektorze ochrony danych:

wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych - IOD, do którego może Pan/Pani zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych.

Może to Pan/Pani zrobić:

 • listownie, na adres:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Kinga Nowobilska
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz

 • mailowo, na adres: iod@fakro.pl
 • telefonicznie: (18) 444 0 306
 1. celach przetwarzania oraz podstawie prawnej przetwarzania:

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, takie jak dane identyfikacyjne (w tym imię i nazwisko, nr telefonu, opcjonalnie nazwa firmy), wizerunek w obszarze objętym prowadzonym przez nas monitoringiem wizyjnym, tj. za pomocą urządzeń rejestrujących obraz (bez dźwięku) nr rejestracyjny pojazdu i przyczepy (jeżeli takim Pani/Pan wjeżdża na teren zakładu lub w obszar objęty monitoringiem), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 222 S 1 Kodeksu Pracy, w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na naszym terenie, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia potencjalnych roszczeń lub obrony przed nimi.

Powyższe dane osobowe ADO przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane;

 1. odbiorcach danych osobowych:

odbiorcami danych są nasi pracownicy upoważnieni do dostępu do Pani/Pana danych, ze względu na rodzaj powierzonych im obowiązków służbowych, a także inne podmioty, w tym sądy i organy, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić Pani/Pana dane na podstawie przepisów prawa;

 1. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przekazywaniu danych do państw trzecich:

w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich (poza teren UE/Europejski Obszar Gospodarczy — EOG);

 1. okresie przechowywania danych osobowych:

pana/pani dane osobowe będą przechowywane w sposób właściwie zabezpieczony do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a w przypadku powstania ewentualnych roszczeń, do upływu okresu ich przedawnienia.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w rejestrach wejść i wyjść, jak i wjazdów/wyjazdów do/z naszych obiektów w okresie 6 miesięcy od daty ich pozyskania.

Nagrania z kamer analogowych są przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc, natomiast z kamer cyfrowych nie dłużej niż 3 miesiące, a następnie są one usuwane, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

 1. prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - UODO (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 1. obowiązku podania danych osobowych:

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu umożliwienia wstępu/wjazdu na teren firmy FAKRO PP Sp. z o.o.;

jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości poruszania się po terenie firmy FAKRO PP Sp. z o.o.

 

Klauzula w wersji PDF