Dzień otwarty - rejestracja - FAKRO

Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny na Dzień Otwarty FAKRO 11 maja 2019

 

wskaż nam swoje preferencje spotkania sie z ekspertami z określonych obszarów (maksymalnie dwie preferencje do wyboru)

Klauzula Informacyjna Dnia Otwartego FAKRO 2019

 1. Administratorem Uczestnika danych osobowych jest FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej 144a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000110248.
 2. Uczestnik może się z Nami skontaktować:
  • listownie, na adres: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz,
  • mailowo, na adres: praca@fakro.pl
 3. Uczestnik może zwrócić się z każdym pytaniem lub żądaniem we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych z powołanym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i może to zrobić:
  • listownie, na adres: FAKRO sp. z o.o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz,
  • mailowo, na adres: iod@fakro.pl.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Administratora będzie uczestnictwo w Dniach Otwartych FAKRO.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Uczestnika danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) – prawnie uzasadniony interes administratora.
 6. W związku z realizacja celów, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres email, nazwę szkoły, kierunek/specjalizację, wizerunek.
 7. Administrator udostępni dane osobowe w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi, aby zapewnić na przykład bezpieczeństwo pobytu na terenie firmy lub przekazanie firmom współpracującym, reporterskich udokumentowanych zdjęć Uczestnika z pobytu na Dniu Otwartym FAKRO. Działania będą wykonywane na zlecenie i w zakresie ściśle określonym przez Administratora. Podmioty wykonujące te działania są zobowiązane do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które to Administrator weryfikuje. Administrator może przekazywać dane osobowe Uczestników również organom publicznym.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora po zakończeniu Dnia Otwartego Uczestnika, a także przez okres dokonania rozliczeń, na czas roszczeń, lub w przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie wizerunku do czasu cofnięcia zgody.
 9. Administrator nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych, które posiada Administrator oraz uzyskania kopii danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych, które są w posiadaniu Administratora;
  3. prawo usunięcia danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku spełnienia określonych warunków;
  5. prawo do przeniesienia danych osobowych – prawo przekazania danych, będących w posiadaniu Administratora do innej organizacji;
  6. prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;
  7. prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. prawo do sprzeciwu;

Swoje prawa wymienione powyżej Uczestnik może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
Z żądaniami Uczestnik może wystąpić korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 3.

Rozwiń

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Dnia Otwartego FAKRO 2019

* pole wymagane